Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

UAB „Baltisches Haus“ jūsų, kaip kliento ar tiekėjo, jūsų darbuotojų (atstovų) ir naudos gavėjų asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis:

Duomenų valdytojas ir tikslas. UAB „Baltisches Haus“, juridinio asmens kodas 111543781, buveinės adresas Bokšto g. 6, Vilnius (Bendrovė), kaip duomenų valdytojas, asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

 1. sudaryti ir vykdyti jūsų (atstovo) su Bendrove sudarytą sutartį;
 2. užtikrinti tarptautinių sankcijų vykdymą;
 3. atlikti apklausas. Mes visada ieškome būdų kaip pagerinti paslaugų kokybę. Todėl galime jus pakviesti dalyvauti apklausoje ir pasinaudoti jūsų atsiliepimais. Jūs galite bet kada atšaukti tokių apklausų gavimą kreipdamiesi el. p. duomenuapsauga@balthaus.eu arba paspausdami atsisakymo nuorodą el. laiške, kuriame pateikta apklausa.

 

Tvarkomi duomenys.

 1. Jūsų ar jūsų darbuotojų (atstovų) asmens duomenys, kurie tvarkomi tikslu sudaryti ir vykdyti jūsų (atstovo) su Bendrove sudarytą sutartį:
 • identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, PVM kodas);
 • kontaktiniai duomenys (jūsų (atstovo) nurodyta gyvenamosios ar veiklos vykdymo vietos adresas, tel. nr., el. p. adresas);
 • finansiniai duomenys (atsiskaitomosios sąskaitos nr., kredito įstaiga);
 • duomenys, susiję su sudarytos sutarties objektu (pvz., informacija apie veiklą, kuriai išnuomojamos ar subnuomojamos patalpos; nuomojamų ar subnuomojamų patalpų adresas, unikalusis nr., kadastrinis nr., plotas, pastato, kuriame yra nuomojamas ar subnuomojamas turtas, unikalusis nr., paskirtis; nuomos ar subnuomos mokestis, įsigyjamų ar perleidžiamų objektų kaina, sutarties kaina, automobilio, kuriam suteikiama teisė naudotis parkavimo vietomis, valstybinis nr. ir kt.);
 • įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, gyvenamosios ar veiklos vietos adresus, pareigybę, įgaliojimų apimtį;
 • susirašinėjimas su Bendrove, kiti duomenys sugeneruoti sutarties vykdymo metu (pvz., parašas dokumentuose, informacija apie patalpų būklę).

2. Jūsų ar jūsų naudos gavėjų asmens duomenys, kurie tvarkomi tikslu užtikrinti tarptautinių sankcijų vykdymą:

 • identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė);
 • kokiais būdais naudos gavėjai gali įgyvendinti juridinio asmens, kurio naudos gavėjais jie yra, kontrolę (turimų akcijų procentinis kiekis arba, jeigu kontrolė įgyvendinama kitu būdu, šios kontrolės įgyvendinimo priemonių aprašymas);
 • kiti duomenys, pateikiami LR juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio (JANGIS) išraše arba pateikiami jūsų;
 • informacija, gauta tikrinant tarptautinių sankcijų sąrašus;
 • kiti duomenys, reikalingi užtikrinti tarptautinių sankcijų vykdymą.

3. Jūsų ar jūsų darbuotojų (atstovų) asmens duomenys, kurie tvarkomi tikslu atlikti apklausas:

 • identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė);
 • kontaktiniai duomenys (el. p. adresas, tel. nr.);
 • atsakymai į pateiktus klausimus.

 

Tvarkymo pagrindas.

 1. Bendrovės klientų fizinių asmenų (jų atstovų) asmens duomenų, kurie tvarkomi tikslu sudaryti ir vykdyti jūsų (atstovo) su Bendrove sudarytą sutartį, tvarkymo pagrindas – sudaryta (sudaroma) sutartis su Bendrove;
 2. Bendrovės klientų juridinių asmenų darbuotojų (atstovų) asmens duomenų, kurie tvarkomi tikslu sudaryti ir vykdyti su Bendrove sudarytą sutartį, tvarkymo pagrindas – teisėtas Bendrovės interesas vykdyti komercinę veiklą (įgyvendinti sudarytą sutartį);
 3. Bendrovės klientų fizinių asmenų (jų atstovų) ir Bendrovės klientų juridinių asmenų naudos gavėjų duomenų, kurie tvarkomi tikslu užtikrinti tarptautinių sankcijų vykdymą, tvarkymo pagrindas – teisinės prievolės įvykdymas;
 4. Bendrovės klientų fizinių asmenų (jų atstovų) / Bendrovės klientų juridinių asmenų darbuotojų (atstovų) asmens duomenų, kurie tvarkomi tikslu atlikti apklausas, tvarkymo pagrindas – teisėtas Bendrovės interesas gauti klientų atsiliepimus ir jais pasinaudoti gerinant paslaugų kokybę;
 5. Esant poreikiui jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais asmens duomenų tvarkymo pagrindais (pvz., įgyvendindami teisės aktų reikalavimus mokesčių, pinigų plovimo prevencijos ir kt. srityse).

 

Duomenų šaltinis. Bendrovė asmens duomenis gauna tiesiogiai iš jūsų (kai duomenis pateikiate mums prašant ar savanoriškai), iš trečiųjų asmenų (pvz., VĮ Registrų centras) ar sugeneruoja pati.

 

Duomenų gavėjai. Asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti jungtines skolininkų rinkmenas administruojantiems asmenims; finansų įstaigoms; VĮ Registrų centrui; notarams; Valstybinei mokesčių inspekcijai; Valstybinio socialinio draudimo valdybos fondui; draudimo kompanijoms; skolų išieškojimo įmonėms; antstoliams; Bendrovės teisiniams konsultantams; auditoriams; teismams; archyvo paslaugas teikiantiems asmenims; informacinių sistemų, kurias Bendrovė naudoja santykių su jumis valdymui, tiekėjams; apklausų vykdymo teikėjams; teisės aktuose nustatytais atvejais Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos; kitiems Bendrovės sutarčiai su jumis vykdyti pasitelktiems asmenims, įskaitant Bendrovės grupės įmonėms.

 

Duomenų saugojimo terminas.

 1. Jūsų ar jūsų darbuotojų (atstovų) asmens duomenys, kurie tvarkomi tikslu sudaryti ir vykdyti jūsų (atstovo) su Bendrove sudarytą sutartį, saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po sutarties pasibaigimo, o po to (nesant pagrindo tolesniam tvarkymui) saugiai sunaikinami.
 2. Jūsų (jūsų atstovų) ar jūsų naudos gavėjų asmens duomenys, kurie tvarkomi tikslu užtikrinti tarptautinių sankcijų vykdymą, saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po sutarties ar dalykinių santykių pasibaigimo, o po to (nesant pagrindo tolesniam tvarkymui) saugiai sunaikinami.
 3. Jūsų apklausų metu gautus atsakymus ne vėliau nei po 3 mėnesių anonimizuojame – tai reiškia, kad atsakymai su Jumis nebebus susieti.

 

Duomenų tvarkymo sąlygos. Asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą, užtikrinant saugų tvarkymą ir ribojant neleistiną prieigą prie asmens duomenų.

 

Jūsų, jūsų darbuotojų (atstovų) ir naudos gavėjų teisės: 1) kreiptis į Bendrovę su prašymu susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, 2) ištaisyti netikslius asmens duomenis, 3) teisės aktų numatytais atvejais ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, 4) perkelti asmens duomenis, 5) teisėto intereso pagrindu Bendrovei tvarkant asmens duomenis, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, 6) dėl neteisėto jūsų asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

Įgyvendinti nurodytas teises ar kitais su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias klausimais galite kreiptis į Bendrovę el. paštu duomenuapsauga@balthaus.eu.

 

Kai bendradarbiavimo su Bendrove metu iš Bendrovės gaunate asmens duomenis, įsipareigojate:

 • laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir bendradarbiauti su Bendrove, kad ši galėtų įvykdyti jos pareigas pagal šiuos teisės aktus;
 • informuoti Bendrovę apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su jums perduotais asmens duomenimis, nurodant bent pažeidimo aplinkybes bei pritaikytas priemones pažeidimo pasekmėms mažinti.

 

Kai bendradarbiavimo su Bendrove metu Bendrovei perduodate asmens duomenis, įsipareigojate:

 • visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenis perduodate (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, jūsų tiekėjų darbuotojus ar atstovus, kitus asmenis) iki asmens duomenų perdavimo BDAR numatyta apimtimi informuoti, kad jų asmens duomenys gali būti perduoti Bendrovei ir gali būti Bendrovės tvarkomi sutarties tarp jūsų ir Bendrovės sudarymo ir / ar vykdymo tikslu o, Bendrovei pareikalaus nedelsiant pateikti Bendrovei tai patvirtinančius įrodymus;
 • informuoti Bendrovę apie pareigą perduotus asmens duomenis atnaujinti, trinti ar apriboti jų tvarkymą;
 • neperduoti Bendrovei jokių asmenų, kurie nebuvo informuoti apie Bendrovės atliekamą jų duomenų tvarkymą, asmens duomenų.

 

Atsakomybė. Jūs atsakote už šiuo pranešimu prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir turite atlyginti Bendrovei dėl to kilusią žalą, įskaitant kompensuoti priežiūros institucijų dėl to Bendrovei pritaikytas sankcijas.

Šioje svetainėje naudojame būtinuosius slapukus tam, kad mūsų svetainė veiktų. Kiti slapukai nėra automatiškai nustatomi, jeigu jūs su jais nesutinkate. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Šie slapukai yra būtini, kad galėtų veikti pagrindinės svetainės funkcijos, todėl jie negali būti išjungti.

Šie slapukai padeda mums suprasti, kaip jūs naudojatės svetaine. Šių slapukų surinkti duomenys jūsų tiesiogiai neidentifikuoja.